main

GEOGRAFIA - Rozkład Materiału Nauczania (kl. I-IV)


KLASA I:
1. Zmiany na mapie politycznej świata
2. Liczba ludności świata i jej zmiany
3. Zróżnicowanie demograficzne społeczeństw
4. Rozmieszczenie ludności na świecie
5. Migracje na świecie
6. Zróżnicowanie ludności świata. Kręgi kulturowe
Sprawdzian
7. Osadnictwo
8. Urbanizacja na świecie
Kartkówka

9. Czynniki rozwoju rolnictwa
10. Główne obszary upraw
11. Chów zwierząt na świecie
12. Leśnictwo i gospodarka morska
Sprawdzian
13. Rozwój i znaczenie przemysłu
14. Przemysł wysokiej technologii na świecie
15. Energetyka na świecie
Sprawdzian
16. Komunikacja
17. Rozwój turystyki na świecie
Kartkówka

18. Dysproporcje w rozwoju ekonomicznym państw
19. Wyżywienie na świecie
20. Globalizacja. Przyczyny i skutki
21. Współpraca międzynarodowa. Organizacje międzynarodowe
22. Konflikty zbrojne. Terroryzm
Sprawdzian
23. Oddziaływanie człowieka na środowisko
24. Działania na rzecz odbudowania równowagi ekologicznej
25. Mapa polityczna Europy - październik/listopad
KLASA II:
I. OBRAZ ZIEMI
1. Lekcja organizacyjna
2. Geografia jako nauka
3. Kształt i rozmiary Ziemi
4. Mapa jako obraz Ziemi
5. Odwzorowania kartograficzne
6. Przedstawianie zjawisk na mapach
7. Interpretacja mapy samochodowej i topograficznej
8. Lekcja powtórzeniowa
Sprawdzian

II. ZIEMIA WE WSZECHŚWIECIE
10. Wszechświat i budowa Układu Słonecznego
11. Ruch obiegowy Ziemi
12. Obliczanie wysokości górowania Słońca
13. Ruch obrotowy Ziemi
14. Rachuba czasu na Ziemi – czas słoneczny
15. Czas strefowy i urzędowy
16. Lekcja powtórzeniowa
Sprawdzian

III. ATMOSFERA
18. Skład i budowa atmosfery
19. Obieg ciepła
20. Czynniki kształtujące rozkład temperatury
21. Ruchy powietrza atmosferycznego
22. Globalna cyrkulacja atmosfery. Pasaty i monsuny
23. Rodzaje wiatrów lokalnych
24. Wilgotność powietrza i opady atmosferyczne
25. Masy powietrza i fronty atmosferyczne
26. Prognozowanie pogody
27. Klimaty kuli ziemskiej
28. Zmiany atmosfery i klimatu
29. Lekcja powtórzeniowa
Sprawdzian

IV. HYDROSFERA
31. Cykl hydrologiczny
32. Oceany i morza
33. Dynamika oceanów – prądy morskie, falowanie
34. Zróżnicowanie sieci rzecznej na Ziemi
35. Jeziora
36. Lodowce, lądolody i wieloletnia zmarzlina
37. Wody podziemne
38. Lekcja powtórzeniowa
Sprawdzian

V. WNĘTRZE ZIEMI. PROCESY ENDOGENICZNE
40. Budowa wnętrza Ziemi
41. Minerały i skały
42. Podział skał
43. Odtwarzanie i datowanie dziejów Ziemi
44. Kronika dziejów Ziemi
45. Tektonika płyt litosfery
46. Ruchy górotwórcze
47. Plutonizm i wulkanizm
48. Trzęsienia ziemi
49. Ruchy epejrogeniczne oraz izostatyczne
50. Wielkie formy ukształtowania lądów i oceanów
51. Lekcja powtórzeniowa
Sprawdzian

VI. PROCESY EGZOGENICZNE
53. Wietrzenie skał
54. Ruchy masowe
55. Procesy krasowe
56. Rzeźbotwórcza działalność rzek
57. Rzeźbotwórcza działalność lodowców
58. Rzeźbotwórcza działalność wiatru
59. Rzeźbotwórcza działalność morza. Typy wybrzeży morskich
60. Lekcja powtórzeniowa
Sprawdzian

VII. GLEBY. BIOSFERA
62. Powstawanie gleb
63. Typy genetyczne gleb
64. Świat roślin
65. Świat zwierząt
66. Strefy krajobrazowe na Ziemi
67. Lekcja powtórzeniowa
Sprawdzian
69. Mapa fizyczna Europy – październik / listopad
KLASA III:
I. PRZEMIANY POLITYCZNE I GOSPODARCZE ŚWIATA
Lekcja organizacyjna
Klasyfikacja państw świata
Zmiany na mapie politycznej świata
Mierniki poziomu rozwoju krajów

II. LUDNOŚĆ I URBANIZACJA
Liczba ludności świata i jej zmiany
Teoria rozwoju demograficznego
Zróżnicowanie demograficzne społeczeństw
Rozmieszczenie ludności na świecie
Przyczyny i konsekwencje migracji ludności
Zróżnicowanie rasowe i narodowościowe ludności
Zróżnicowanie religijne i kulturowe ludności
Struktura zawodowa ludności świata
Bezrobocie na świecie
Geograficzne uwarunkowania stanu zdrowia ludności świata
Osadnictwo wiejskie i miejskie
Urbanizacja na świecie
Sprawdzenie wiadomości z rozdziału Ludność i urbanizacja

III. ROLNICTWO
Czynniki rozwoju rolnictwa
Użytkowanie ziemi na świecie
Rolnictwo uprzemysłowione i rolnictwo ekologiczne
Typy rolnictwa i główne regiony rolnicze na świecie
Produkcja roślinna na świecie
Produkcja zwierzęca na świecie
Rybactwo
Wyżywienie ludności świata
Gospodarka leśna na świecie
Sprawdzenie wiadomości z rozdziału Rolnictwo

IV. PRZEMYSŁ
Zmieniająca się rola przemysłu we współczesnym świecie
Czynniki lokalizacji przemysłu
Zasoby naturalne Ziemi. Podział i rola surowców mineralnych
Bilans energetyczny świata
Produkcja energii elektrycznej
Typy elektrowni
Obszary koncentracji przemysłu i procesy jego restrukturyzacji
Przemysł zaawansowanej technologii
Sprawdzenie wiadomości z rozdziału Przemysł

V. USŁUGI
Znaczenie usług we współczesnym świecie
Podział i rola komunikacji
Transport lądowy na świecie
Żegluga i transport lotniczy na świecie
Rola i znaczenie łączności na świecie
Rozwój turystyki na świecie
Regiony turystyczne świata
Nowoczesne usługi
Sprawdzenie wiadomości z rozdziału Usługi

VI. PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
Dysproporcje w rozwoju krajów świata
Procesy globalizacji na świecie
Współpraca międzynarodowa
Znaczenie handlu między-narodowego
Konflikty międzynarodowe
Rejony konfliktów międzynarodowych. Izolacjonizm
Sprawdzenie wiadomości z rozdziału Problemy współczesnego świata

VII. CZŁOWIEK W PRZESTRZENI PRZYRODNICZEJ
Relacje człowiek – środowisko
Wpływ działalności człowieka na atmosferę
Wpływ działalności człowieka na hydrosferę i litosferę
Wpływ działalności człowieka na pedosferę i biosferę
Działania na rzecz ochrony środowiska
Sprawdzenie wiadomości z rozdziału. Człowiek w przestrzeni przyrodniczej

KLASA IV:
1. Położenie geograficzne Polski w Europie
2. Budowa geologiczna Polski
3. Wpływ czwartorzędu na rzeźbę Polski
4. Klimat Polski
5. Wody śródlądowe i zasoby wody w Polsce
6. Jeziora w Polsce
7. Wody podziemne
8. Morze Bałtyckie
9. Gleby w Polsce
10. Lasy w Polsce
11. Źródła zanieczyszczeń środowiska
12. Regiony fizycznogeograficzne

13. Podział administracyjny
14. Struktura demograficzna Polski
15. Rozmieszczenie ludności w Polsce
16. Struktura narodowościowa i etniczna
17. Procesy urbanizacyjne
18. Uwarunkowania rozwoju rolnictwa
19. Klasyfikacja gałęziowa przemysłu polskiego
20. Rozwój przemysłu w Polsce
21. Współczesny stan polskiego przemysłu
22. Przemysł energetyczny w Polsce
23. Przemysł metalurgiczny
24. Przemysł elektromaszynowy
25. Przemysł chemiczny
26. Przemysł mineralny
27. Przemysł lekki
28. Transport w Polsce
29. Handel wewnętrzny i zewnętrzny
30. Turystyka
31. Organizacje międzynarodowe
32. Euroregiony
mgr Adam Krynicki (KR)