main


GEOGRAFIA - Przedmiotowe Zasady Oceniania


I. Uczeń oceniany jest poprzez:
- aktywność (tzw. praca na lekcji),
- analizę samodzielnych prac (prace domowe, projekty, referaty, prowadzenie notatek w zeszycie),
- ustne wypowiedzi,
- sprawdziany pisemne, prace klasowe i kartkówki,
- orientacji i znajomości mapy politycznej i fizycznej,
- udział w olimpiadach, konkursach,

A) odpowiedzi ustne;
a. Odpowiedzi ustne obejmują materiał z działu aktualnie omawianego (z 3 ostatnich tematów).
b. Ocena z odpowiedzi ustnej zawiera minimum 3 pytania
c. Każdy uczeń ma prawo do zgłoszenia swego nieprzygotowania:
- raz w ciągu semestru (kiedy uczeń ma 1 godzinę geografii w tytgodniu).
- dwa razy w ciągu semestru (kiedy uczeń ma 2 i więcej godzin geografii w tytgodniu).
d. Powinno to nastąpić na początku zajęć (zaraz po wejściu do klasy, przed sprawdzeniem listy obecności).
e. Nieprzygotowanie można zgłosić tylko z odpowiedzi ustnej,
f. Nieusprawiedliwiony brak pracy domowej jest podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej.
g. Każdy brak pracy domowej powinien zostać odrobiony do następnej lekcji, w przypadku jego ponownego braku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
h. Ocena z odpowiedzi i ocena za brak pracy domowej jest oddzielna.

B) prace pisemne;
a. Nauczycielowi przysługuje czas 2 tygodni na sprawdzenie prac pisemnych,
b. Kartkówki obejmują materiał nauczania z trzech ostatnich lekcji, przeprowadza się je bez zapowiedzi i nie podlegają poprawie.
c. Sprawdziany są obowiązkowe, dotyczą omawianego działu lub modułu i zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem odnotowanym w dzienniku.
d. Sprawdziany po zapoznaniu z ich wynikiem zostają u nauczyciela do wglądu dla rodziców.
e. Uczeń, który korzystał z niedozwolonych pomocy podczas pisania otrzymuje ocenę niedostateczną.
f. Wszyscy uczniowie mają obowiązek przystąpienia do pracy pisemnej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. g. W przypadku nieobecności, obowiązkiem ucznia jest usprawideliwić nieobecność. Obecność nieusprawiedliwiona skutkuje przystąpieniem do sprawdzianu bez konieczności wcześniejszej jego zapowiedzi. Uzyskana ocena nie podlaga poprawie.
h. Jeżeli uczeń opuścił pracę picemną z przyczyn losowych, ma obowiązek przystąpić do jej napisania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Drugi termin pisania pracy klasowej uniemożliwia jej poprawianie.
i. Ocena z pracy pisemnej może być poprawiona jednokrotnie. Wynik ogólny stanowi średnia z oceny pierwszej i drugiej.

C) referaty;
a. Opracowanie referatu polega na jego przygotowaniu i prezentacji (wygłoszeniu a nie odczytaniu).

D) zeszyt;
a. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego / kart pracy, podczas trwania zajęć w szkole jest obowiązkowe i może podlegać ocenie.
b. Nieusprawiedliwiony brak zeszytu jest podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej.
c. Każdy brak pracy domowej lub notatki powinien zostać odrobiony do następnej lekcji, w przypadku jego ponownego braku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

II. Sposób oceniania:
Statut szkoły §39, pkt.4b określa następujący procentowy wskaźnik przeliczania punktacji na daną ocenę:

W ocenie prac pisemnych obowiązuje następujący procentowy wskaźnik przeliczania punktacji na daną ocenę:

W ocenie prac pisemnych (tzw. próbnych matur) z geografii na poziomie rozszerzonym w celu dostosowania do jednakowego oceniania prac obowiązującego na maturze ustala się następujący procentowy wskaźnik przeliczania punktacji na daną ocenę:

III. Szczegółowe zasady oceniania;
1. Uczeń może być niesklasyfikowany z przedmiotu, jeżeli opuścił powyżej 50% zajęć w semestrze.
2. Ocenę niedostateczną otrzymaną w I semestrze muszą poprawić w ciągu miesiąca uczniowie, którzy opuścili więcej niż 30% zajęć w semestrze.
3. Na tydzień przed wystawianiem ocen semestralnych czy końcoworocznych nie ma możliwości poprawiania ocen.
4. Uczeń powinien zdobyć przynajmniej 3 oceny w semestrze.
5. Ucznia obowiązuje systematyczne przygotowanie się do lekcji na bazie:
- materiału omówionego przez nauczyciela podczas zajęć,
- notatek podanych do zeszytu (Karty Pracy Ucznia),
- treści zawartych w podręczniku,
- mapy fizycznej Świata, Europy i Polski
6. Średnia ocen wyliczona na podstawie średniej ważonej w dzienniku elektronicznym jest podstawą do wystawienia oceny połrocznej i rocznej.
7. Nauczyciel zastrzega sobie prawo podniesienia oceny, w przypadku innych aktywności ucznia na lekcjach geografii i poza zajęciami.

IV. Oznaczenia symboli oraz waga ocen w e-dzienniku;

31.08.2019 r., mgr Adam Krynicki (KR)