GEOGRAFIA - Przedmiotowe Zasady Oceniania


I. Uczeń oceniany jest poprzez:
- aktywność (tzw. praca na lekcji),
- analizę samodzielnych prac (prace domowe, projekty, referaty, prowadzenie notatek w zeszycie),
- ustne wypowiedzi,
- sprawdziany pisemne, prace klasowe i kartkówki,
- orientacji i znajomości mapy politycznej i fizycznej,
- udział w olimpiadach, konkursach,

A) odpowiedzi ustne;
a. Odpowiedzi ustne obejmują materiał z działu aktualnie omawianego (z 3 ostatnich tematów).
b. Ocena z odpowiedzi ustnej zawiera minimum 3 pytania
c. Każdy uczeń ma prawo do zgłoszenia swego nieprzygotowania:
- klasy I; raz w ciągu semestru.
- klasy II, III i IV; dwa razy w ciągu semestru.
d. Powinno to nastąpić na początku zajęć (zaraz po wejściu do klasy, przed sprawdzeniem listy obecności).
e. Nieprzygotowanie można zgłosić tylko z odpowiedzi ustnej,
f. Uczniowi przysługuje także, raz w semestrze usprawiedliwienie braku zeszytu lub pracy domowej. Brak ten uczeń powinien zgłosić nauczycielowi na początku zajęć.
g. Nieusprawiedliwiony brak zeszytu lub pracy domowej jest podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej.
h. Każdy brak pracy domowej lub notatki powinien zostać odrobiony do następnej lekcji, w przypadku jego ponownego braku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
i. Ocena z odpowiedzi i ocena za zeszyt jest oddzielna.
j. Dodatkowo każdy uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć na podstawie "kuponu" z gazetki szkolnej "Kurier Zamkowy". W przypadku takiego nieprzygotowania, uczeń wchodząc do klasy powinien podpisany kupon (z datą i własnym nazwiskiem) położyć na biurku nauczyciela.

B) prace pisemne;
a. Nauczycielowi przysługuje czas 2 tygodni na sprawdzenie prac pisemnych,
b. Kartkówki obejmują materiał nauczania z trzech ostatnich lekcji, przeprowadza się je bez zapowiedzi i nie podlegają poprawie.
c. Sprawdziany są obowiązkowe, dotyczą omawianego działu lub modułu i zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem odnotowanym w dzienniku.
d. Sprawdziany po zapoznaniu z ich wynikiem zostają u nauczyciela do wglądu dla rodziców.
e. Uczeń, który korzystał z niedozwolonych pomocy podczas pisania otrzymuje ocenę niedostateczną.
f. Nieobecność nieusprawiedliwiona na sprawdzianie skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej.
g. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie, uczeń ma obowiązek napisać go na następnej lekcji, kiedy pojawi się w szkole. Nie później jednak, niż 2 tygodnie po przeprowadzonym sprawdzianie.
h. Ocena z pracy pisemnej może być poprawiona jednokrotnie. Wynik ogólny stanowi średnia z oceny pierwszej i drugiej.

C) referaty;
a. Opracowanie referatu polega na jego przygotowaniu i prezentacji (wygłoszeniu a nie odczytaniu).

II. Sposób oceniania:
Statut szkoły §39, pkt.4b określa następujący procentowy wskaźnik przeliczania punktacji na daną ocenę:

W ocenie prac pisemnych w geografii na poziomie rozszerzonym w celu dostosowania do jednakowego oceniania prac obowiązującego na maturze ustala się następujący procentowy wskaźnik przeliczania punktacji na daną ocenę:
a) sposób oceniania w przypadku pytań otwartych (przedstawia poniższa tabela);
b) sposób oceniania w przypadku testu zamkniętego typu ABCD (przedstawia poniższa tabela);

III. Szczegółowe zasady oceniania;
1. Uczeń może być niesklasyfikowany z przedmiotu, jeżeli opuścił powyżej 50% zajęć w semestrze.
2. Ocenę niedostateczną otrzymaną w I semestrze muszą poprawić w ciągu miesiąca uczniowie, którzy opuścili więcej niż 30% zajęć w semestrze.
3. Na tydzień przed wystawianiem ocen semestralnych czy końcoworocznych nie ma możliwości poprawiania ocen.
4. Uczeń powinien zdobyć przynajmniej 3 oceny w semestrze.
5. Ucznia obowiązuje systematyczne przygotowanie się do lekcji na bazie:
- materiału omówionego przez nauczyciela podczas zajęć,
- notatek podanych do zeszytu (Karty Pracy Ucznia),
- treści zawartych w podręczniku,
- mapy fizycznej Świata, Europy i Polski
6. Średnia ocen wyliczona na podstawie średniej ważonej w dzienniku elektronicznym jest podstawą do wystawienia oceny połrocznej i rocznej.
7. Nauczyciel zastrzega sobie prawo podniesienia oceny, w przypadku innych aktywności ucznia na lekcjach geografii i poza zajęciami.

IV. Oznaczenia symboli oraz waga ocen w e-dzienniku;

21.09.2018 r., mgr Adam Krynicki (KR)