main


ZASADY PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO


1. Oprogramowanie i usługi systemu elektronicznego dostarczane są przez firmę Vulcan.
2. Dostęp do dziennika elektronicznego znajduje się na stronie internetowej:
https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatsieradzki/002547

3. Na podstawie umowy zawartej między firmą Vulcan dostarczającą system dziennika elektronicznego a szkołą, każdemu uczniowi oraz rodzicowi (prawnemu opiekunowi) przysługuje prawo bezpłatnego dostępu do e−dziennika .
4. Wychowawca zbiera od rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu w roku szkolnym oraz od uczniów na początkowych godzinach wychowawczych adresy e−mail a następnie wprowadza je do systemu w celu umożliwienia logowania się do e−dziennika uczniowi oraz rodzicowi.
5. W dzienniku elektronicznym do przekazywania i wymiany informacji służy[moduł [Wiadomości]. Informacje można przekazywać indywidualnie lub grupowo wśród nauczycieli, między nauczycielem a rodzicem oraz nauczycielem i uczniem.

Zakładanie konta w dzienniku elektronicznym

6. Każdy użytkownik posiada własne konto w systemie dziennika elektronicznego, za które osobiście odpowiada. Konto identyfikowane jest przez hasło oraz login, którym jest adres e−mail podany przez użytkownika osobom zarządzającym danymi w dzienniku. Od 1 września 2017 roku adnotację o dostępie pracownika szkoły do dziennika elektronicznego przechowuje się w jego aktach osobowych.
7. Ze względów bezpieczeństwa tworzone hasło logowania do konta musi składać się co najmniej z 8 znaków i być kombinacją liter, cyfr (w tym przynajmniej 1 litera powinna być wielka) i znaków niestandardowych. Hasło należy zmieniać co 30 dni i nie można wpisać haseł używanych przez ostatnie 180 dni.
8. Przy pierwszym logowaniu użytkownik nie wpisując hasła, klika na hiperłącze [Załóż konto]. Należy wpisać swój adres e−mail, zaznaczyć opcję [Nie jestem robotem], a następnie kliknąć przycisk [Wyślij wiadomość]. Jeżeli konto o takim adresie e−mail istnieje w systemie, to na adres ten zostanie wysłana wiadomość z linkiem do formularza, w którym użytkownik ustala swoje hasło. Przy kolejnych logowaniach do konta używamy hasła, które zostało ustalone przez użytkownika.
9. W przypadku zapomnienia (utraty) hasła do dziennika użytkownik na stronie logowania nie wpisując hasła, klika na przycisk [Przywróć dostęp]. Należy wpisać swój adres e−mail, zaznaczyć opcję [Nie jestem robotem], a następnie kliknąć przycisk [Wyślij wiadomość]. Na podany adres e−mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem do formularza aktywacji konta, gdzie można ustawić nowe hasło. Podobnie klikając na hiperłącze [Zmiana hasła] użytkownik może zmienić dotychczasowe hasło.
10. Po zakończeniu szkoły, rezygnacji z nauki lub skreśleniu z listy uczniów, konto ucznia oraz rodzica zostaje zablokowane i dostęp do danych archiwalnych można uzyskać tylko w sekretariacie szkoły. Blokady konta ucznia oraz rodzica dokonuje wychowawca najpóźniej do 14 września roku ukończenia szkoły a w pozostałych przypadkach w terminie 14 dni od danego zdarzenia poprzez usunięcie adresów e−mail z systemu.