main

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej
w Sieradzu

Postanowienia wstępne

1. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w formie zajęć praktycznych i praktyki zawodowej.
2. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęcia praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć określa program nauczania dla danego zawodu.
3. Nadzór nad praktyczną nauką zawodu sprawuje kierownik szkolenia praktycznego we współpracy z dyrektorem, wicedyrektorami i wychowawcami uczniów.


Praktyczna nauka zawodu w formie zajęć praktycznych

1. Praktyczna nauka zawodu w formie zajęć praktycznych w Branżowej Szkole I stopnia odbywa się w zakładach pracy.
2. Kandydaci zgłaszający się do Branżowej Szkoły I stopnia wybierają miejsce odbywania zajęć praktycznych.
3. Uczniowie będący pracownikami młodocianymi odbywają zajęcia praktyczne na podstawie umowy o pracę zawartej między uczniem a pracodawcą na okres 36 miesięcy.
- kopię umowy uczeń dostarcza najpóźniej do 30 września danego roku szkolnego do kierownika szkolenia praktycznego i jest ona przechowywana w jego dokumentacji przez okres nauki w szkole. Umowa o pracę jest jednoznaczna ze skierowaniem pracownika młodocianego do szkoły w celu dokształcania teoretycznego.
- w przypadku nie uzyskania przez młodocianego promocji do klasy programowo wyższej lub nieukończenia szkoły, pracodawca na wniosek młodocianego, może przedłużyć czas trwania nauki zawodu , nie więcej jednak niż o 12 miesięcy.
4. W uzasadnionych przypadkach, np. likwidacja placówki, rażące naruszenie przez pracodawcę postanowień kodeksu pracy uczeń może zmienić miejsce odbywania zajęć praktycznych.
5. W przypadku rozwiązania umowy o pracę uczeń zgłasza się natychmiast do kierownika szkolenia praktycznego w celu ustalenia nowego miejsca odbywania praktyk i podpisania nowej umowy z innym pracodawcą. Niepodpisanie nowej umowy w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji przez szkołę o rozwiązaniu umowy z młodocianym może być podstawą do podjęcia decyzji o skreśleniu go z listy uczniów z powodu braku możliwości realizowania programu zajęć praktycznych.
6. Praktyczna nauka zawodu odbywa się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole.
7. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników młodocianych określa kodeks pracy oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
8. Zajęcia praktyczne podlegają ocenie.
• Ocena śródroczna jest oceną wystawianą przez pracodawcę (nauczyciela prowadzącego zajęcia) na druku przygotowanym przez szkołę i dostarczana do szkoły przed każdą radą klasyfikacyjną. Uczeń jest informowany o terminie zbierania ocen z zajęć praktycznych, na co najmniej trzy tygodnie przed ustaloną datą. W wyjątkowych przypadkach (np. choroba ucznia) kierownik szkolenia praktycznego ustala ocenę na podstawie rozmowy z pracodawcą. Niedostarczenie oceny w terminie jest równoznaczne z otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej z zajęć praktycznych.
• Ocena roczna z zajęć praktycznych jest średnią ocen:
- z zajęć praktycznych otrzymaną w zakładzie pracy – wystawioną przez pracodawcę (takie same zasady jak w przypadku oceny śródrocznej),
- z dzienniczka praktyk – wystawioną przez kierownika szkolenia praktycznego.
9. Uczeń dokumentuje przebieg zajęć praktycznych w dzienniczku praktyk, który oddaje do kierownika szkolenia praktycznego do 15 maja. Dzienniczek zajęć praktycznych jest sprawdzany raz w roku szkolnym przez kierownika szkolenia praktycznego. Niedostarczenie dzienniczka zajęć praktycznych jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej za prowadzenie dokumentacji zajęć praktycznych. Dzienniczek zajęć praktycznych jest oceniany pod kątem: merytoryczności, staranności prowadzenia i systematyczności zapisów.
10. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną roczną z zajęć praktycznych nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej. Uczeń może ubiegać się o egzamin poprawkowy na zasadach zapisanych w Statucie Szkoły. Egzamin poprawkowy przeprowadza pracodawca we współpracy ze szkołą.
11. Uczeń odbywający zajęcia praktyczne u pracodawcy otrzymuje program zajęć praktycznych.


Praktyczna nauka zawodu w formie praktyki zawodowej

1. Praktyczną naukę zawodu w formie praktyki zawodowej odbywają uczniowie technikum.
2. Praktyki zawodowe odbywają się zgodnie z planem nauczania w technikum dla danego zawodu. Uczniowie kierowani na praktykę otrzymują program praktyki.
3. Podstawą organizowania praktyk zawodowych jest umowa między szkołą a zakładem pracy lub inną szkołą prowadzącą warsztaty. Umowę należy zawrzeć w terminie umożliwiającym realizację programu praktyki.
4. Miejscem odbywania praktyki powinny być jednostki o charakterze działalności zbieżnym z profilem kształcenia i umożliwiającym realizację programu praktyki zawodowej. Dopuszcza się możliwość odbywania praktyki w zakładzie pracy wskazanym przez ucznia po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem szkolenia praktycznego.
5. Po zakończeniu praktyki zawodowej zakład pracy potwierdza jej odbycie i wystawia uczniowi ocenę na druku przygotowanym przez szkołę. W wyjątkowych przypadkach (np. choroba ucznia) kierownik szkolenia praktycznego ustala ocenę na podstawie rozmowy z pracodawcą.
6. Uczeń dokumentuje przebieg praktyki zawodowej w dzienniczku praktyk, który po zakończeniu praktyki wraz z zaświadczeniem przekazuje kierownikowi szkolenia praktycznego. Dzienniczek praktyki zawodowej jest oceniany pod kątem: merytoryczności, staranności prowadzenia i systematyczności zapisów.
7. Ocena końcowa z praktyki zawodowej jest średnią ocen:
- z praktyki zawodowej w zakładzie pracy – wystawionej przez pracodawcę,
- z dzienniczka praktyk – wystawionej przez kierownika szkolenia praktycznego.
Niedostarczenie oceny na druku przygotowanym przez szkołę i dzienniczka praktyk jest równoznaczne z otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej z praktyki zawodowej.
8. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną roczną z praktyki zawodowej nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej. Uczeń może ubiegać się o egzamin poprawkowy na zasadach zapisanych w Statucie Szkoły. Egzamin poprawkowy przeprowadza pracodawca we współpracy ze szkołą.


Postanowienia końcowe
Uczniowi systematycznie są informowani o obowiązujących terminach związanych z praktyczną nauką zawodu.


Załącznik do regulaminu – instrukcja prowadzenia dzienniczka.