1. Uczeń oceniany jest poprzez:
– aktywność (tzw. pracę na lekcji),
– analizę samodzielnych prac (prace domowe, projekty, referaty, prowadzenie notatek w zeszycie),
– ustne wypowiedzi,
– sprawdziany pisemne i semestralne, prace klasowe i kartkówki,
– orientacji i znajomości mapy politycznej i fizycznej,
– udział w olimpiadach, konkursach.

2. Odpowiedzi ustne;
a. Odpowiedzi ustne obejmują materiał z 3 ostatnich tematów.
b. Ocena z odpowiedzi ustnej zawiera minimum 3 pytania,
c. Każdy uczeń ma prawo do zgłoszenia swego nieprzygotowania:
klasy I; raz w ciągu semestru.
klasy II-V; dwa razy w ciągu semestru.
d. Nieprzygotowanie powinno nastąpić na początku zajęć (zaraz po wejściu uczniów do klasy, przed sprawdzeniem listy obecności).
e. Nieprzygotowanie można zgłosić tylko z odpowiedzi ustnej,
f. Uczniowi przysługuje także, raz w semestrze usprawiedliwienie braku zeszytu lub pracy domowej. Brak ten uczeń powinien zgłosić nauczycielowi na początku zajęć.
g. Nieusprawiedliwiony brak zeszytu lub pracy domowej jest podstawą do wstawienia w dzienniku minusa (-).
h. Każdy brak pracy domowej lub notatki powinien zostać odrobiony do następnej lekcji, w przypadku jego ponownego braku uczeń otrzymuje kolejnego minusa (-).
i. Ocena z odpowiedzi i ocena za zeszyt jest oddzielna.
j. Dodatkowo każdy uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć na podstawie “kuponu” z gazetki szkolnej lub „kuponu” otrzymanego w ramach konkursu.
k. Uczeń wchodząc do klasy powinien podpisany „kupon” (z datą i swoim nazwiskiem) położyć na biurku nauczyciela. W przeciwnym wypadku nieprzygotowania nie uznaje się.

3. Referaty;
a. Opracowanie referatu polega na jego przygotowaniu i prezentacji (wygłoszeniu a nie odczytaniu).

4. Prace pisemne;
a. Nauczycielowi przysługuje czas 2 tygodni na sprawdzenie prac pisemnych,
b. Kartkówki obejmują materiał nauczania z trzech ostatnich lekcji, przeprowadza się je bez zapowiedzi i nie podlegają poprawie.
c. Sprawdziany są obowiązkowe, dotyczą omawianego działu lub modułu i zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem odnotowanym w dzienniku.
d. Sprawdziany po zapoznaniu z ich wynikiem zostają u nauczyciela do wglądu dla rodziców.
e. Uczeń, który korzystał z niedozwolonych pomocy podczas pisania otrzymuje ocenę niedostateczną.
f. Nieobecność nieusprawiedliwiona na sprawdzianie skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej.
g. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie, uczeń ma obowiązek napisać go na następnej lekcji, kiedy pojawi się w szkole. Nie później jednak, niż 2 tygodnie po przeprowadzonym sprawdzianie.
h. Ocena z pracy pisemnej może być poprawiona jednokrotnie. Wynik ogólny stanowi średnia z arytmetyczna oceny pierwszej i drugiej.

5. Sposób oceniania:
a. Statut szkoły §39, pkt.4b określa następujący procentowy wskaźnik przeliczania punktacji na daną ocenę:

b. W ocenie prac pisemnych ustala się następujący procentowy wskaźnik przeliczania punktacji na daną ocenę:

6. Szczegółowe zasady oceniania;
a. Uczeń może być niesklasyfikowany z przedmiotu, jeżeli opuścił powyżej 50% zajęć w semestrze.
b. Ocenę niedostateczną otrzymaną w I semestrze mogą poprawić uczniowie w ciągu dwóch pierwszych miesięcy II semestru.
c. Na tydzień przed wystawianiem ocen półrocznych czy rocznych nie ma możliwości poprawiania ocen.
d. Uczeń powinien zdobyć przynajmniej 3 oceny w semestrze.
e. Uczniowie, którzy uzyskali na zajęciach z geografii frekwencję większą niż 70%, zwolnieni są z pisania podsumowującego sprawdzianu semestralnego.

7. Waga ocen;
a. Waga ocen, oznaczenia symboli oraz koloru w e-dzienniku;

8. Matury próbne;
a. Próbne matury z geografii są obowiązkowe, oceniane i mają wagę 1.
b. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianej maturze próbnej, nauczyciel ma prawo wyznaczyć uczniowi inny termin pisania pracy.
c. W ocenie próbnych matur z geografii na poziomie rozszerzonym w celu dostosowania do jednakowego oceniania prac obowiązującego na maturze ustala się następujący procentowy wskaźnik przeliczania punktacji na daną ocenę;

8. Uwagi końcowe;
a. Ucznia obowiązuje systematyczne przygotowanie się do lekcji na bazie:
– materiału omówionego przez nauczyciela podczas zajęć,
– notatek podanych do zeszytu (Karty Pracy Ucznia),
– treści zawartych w podręczniku / kart pracy,
– mapy fizycznej Świata, Europy i Polski.
b. Średnia ocen wyliczona na podstawie średniej ważonej w dzienniku elektronicznym jest podstawą do wystawienia oceny półrocznej i rocznej.
c. Nauczyciel zastrzega sobie prawo podniesienia oceny, w przypadku innych aktywności ucznia na lekcjach geografii i poza zajęciami.

Sieradz, dn. 31.08.2023 r.

A.Krynicki