main

Instrukcja prowadzenia dzienniczka

Dzienniczek musi być prowadzony zgodnie z poniższymi ustaleniami:
• Praktykant zakłada dzienniczek praktyki zawodowej/zajęć praktycznych w zeszycie formatu A5, 32 kartkowym w kratkę, który prowadzi przez cały cykl kształcenia.
• Strony muszą być ponumerowane.
• Dzienniczek wypełniony jest czytelnym pismem.
• Uczeń sporządza notatki każdego dnia, a każdy dzienny zapis w dzienniczku potwierdzony pieczęcią i podpisem osoby, która w danym dniu prowadziła szkolenie.
• Pierwsza strona dzienniczka – zgodnie z wzorem.
• Dzienniczek zawiera program praktyki zawodowej/zajęć praktycznych.
• Dzienniczek zawiera regulamin praktyki zawodowej i zajęć praktycznych.
• Dzienniczek zawiera instrukcję prowadzenia dzienniczka.
• Począwszy od strony piątej praktykant prowadzi notatki kolejnych dni praktyki.
Notatki powinny obejmować:
- datę (dzień, miesiąc, rok) i numer kolejnego dnia praktyki,
- temat zgodny z programem praktyki,
- czynności, notatki, sugestie i uwagi opiekuna praktyki/zajęć praktycznych,
- do dzienniczka można wklejać ilustracje i wzory dokumentów związane tematycznie z wykonywanymi czynnościami w danym dniu,
- dzienniczek należy prowadzić starannie, czytelnie i systematycznie.
• Po zakończeniu praktyki zawodowej uczeń w ciągu 3 dni ma obowiązek przekazania dzienniczka praktyki zawodowej kierownikowi szkolenia praktycznego w ZSP Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu.
• Uczniowie ZSZ Nr2 w Sieradzu oddają dzienniczek zajęć praktycznych do dnia 15 maja każdego roku szkolnego.


Uczeń otrzymuje za dzienniczek ocenę:
1. celującą – jeśli wszystkie powyższe założenia zostały spełnione
2. bardzo dobrą – w przypadku braku jednego z elementów (np. zdjęć)
3. dobrą – jeżeli brakuje dwóch elementów (np. zdjęć, pierwszej strony, wpisów z każdego dnia)
4. dostateczną – jeżeli dzienniczek jest prowadzony niestarannie, brakuje elementów obowiązkowych
5. dopuszczającą – jeżeli dzienniczek jest niestaranny, a opis wykonywanych czynności w ciągu dnia jest ujęty w jednym zdaniu
6. niedostateczną – jeżeli uczeń nie przekaże dzienniczka praktyki zawodowej kierownikowi praktycznej nauki zawodu w wyznaczonym terminie.