main

Początków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (dawniejszego Zespołu Szkół Zawodowych) doszukać się możemy w roku 1961, kiedy to, odpowiadając na potrzeby społeczeństwa regionu, Ministerstwo Oświaty decyzją nr 11/116/61 powołało do życia Technikum Ekonomiczne w Sieradzu o kierunku ogólnoekonomicznym. Pierwszą siedzibą Technikum Ekonomicznego było Liceum Ogólnokształcące w Sieradzu przy ul. Żwirki i Wigury, a dyrektorem szkoły został dyrektor LO - Jerzy Paszkowski. W roku 1961 dokonano naboru do jednej tylko klasy pierwszej. Liczyła ona 44 uczniów: 29 dziewcząt i 15 chłopców. Opieki dydaktycznej i wychowawczej nad przyszłymi ekonomistami podjęli się pracownicy LO. 1 sierpnia 1962 r. J. Paszkowski zrezygnował z funkcji dyrektora Technikum Ekonomicznego w Sieradzu. Jego następcą został inżynier Seweryn Tur.

W drugim roku istnienia szkoły dokonano naboru do dwóch klas pierwszych. Kolejne dwie klasy powstały w roku szkolnym 1963/64. Szkoła zyskiwała zatem na popularności - młodzież w niej właśnie chciała kontynuować naukę. Kolejny rok szkolny to następne pierwsze klasy. W sieradzkim Liceum Ogólnokształcącym robiło się coraz ciaśniej. W tej sytuacji Prezydium Powiatowej i Miejskiej Rady Narodowej w Sieradzu oraz Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego w Łodzi podjęły jedyną słuszną decyzję: z dniem l września 1965 r. Technikum Ekonomicznemu w Sieradzu oddano do użytku budynek położony przy ulicy Zamkowej 15. Zmiana lokalu zbiegła się ze zmianą na stanowisku dyrektora szkoły: inżynier Seweryn Tur zastąpiony został przez panią Irenę Maciuszonek.

Nowo mianowana pani dyrektor Maciuszonek nie wiedziała wtedy, że zwiąże swoje losy z Technikum Ekonomicznym na 20 lat i że ta właśnie placówka stanie się - jak powiedziała później - "jej wielką miłością", jej "dzieckiem".

Szkoła powiększała się w roku szkolnym 1965/66 liczyła już 10 oddziałów: 9 - TE i l - świeżo powstałej Zasadniczej Szkoły Handlowej. W tym samym roku szkolnym po raz pierwszy w historii Technikum Ekonomicznego odbył się egzamin maturalny. Złożyli go wszyscy abiturienci. Pierwsze uroczyste rozdanie świadectw dojrzałości miało miejsce 7 czerwca 1966 roku w sali Teatru Miejskiego w Sieradzu. W okresie wakacji 1968 roku w budynku szkolnym przeprowadzony został remont, w wyniku którego poprawiły się warunki pracy nauczycieli i uczniów. Niestety, część parterową i piwnice w dalszym ciągu użytkowała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska. Teraz jednak uczniowie mieli do dyspozycji nie tyle większą liczbę sal, co sal lepiej wyposażonych. Obok istniejących już klasopracowni fizyki, chemii i towaroznawstwa powstały sale przedmiotowe języka polskiego, historyczno-geograficzna, matematyczna, pisania na maszynie i ekonomiczna. W roku szkolnym 1970/71 przemianowano Zasadniczą Szkołę Handlową w Zasadniczą Szkołę Handlową Dokształcającą. Ważnym w historii naszej instytucji był rok szkolny 1971/72. Budynek szkolny opuściła wówczas Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska. Cały obiekt przeznaczony został na potrzeby oświaty.

Rok szkolny 1973/74 był w historii naszej placówki rokiem szczególnym. Nauczyciele i uczniowie wrócili do swojej siedziby przy ul. Zamkowej 15. Zajęcia mogły się zaczynać już od rana. Budynek w efekcie remontu i częściowej rozbudowy uzyskał instalację centralnego ogrzewania i sanitarną oraz nowe, jarzeniowe oświetlenie. Społeczność szkolna otrzymała do dyspozycji nowe pracownie przedmiotowe, a także świetlicę, harcówkę, pomieszczenia na sklepik oraz gabinet lekarski, stołówkę, kuchnię i szatnię. Szkoła została zradiofonizowana. Brakowało jedynie sali gimnastycznej. W ramach pracy szkoły rozwinęły swoją działalność organizacje szkolne i koła zainteresowań, m.in.: Samorząd Szkolny, Szkolne Koło ZMS, Drużyna ZHP, Szkolne Koło PCK, LOK, LOP, SKO, a także Szkolny Klub Turystyczno-Krajoznawczy, Koło Młodego Ekonomisty, Matematyczne, Chemiczne, Fotograficzne, Biblioteczne oraz Zespół Teatralny, Taneczny i Wokalny. Szkoła tętniła życiem po zajęciach lekcyjnych, a nawet w wakacje. Wówczas bowiem młodzież wyjeżdżała pod opieką nauczycieli na obozy wędrowne, podejmowała pracę w ramach Ochotniczych Hufców Pracy. W trakcie roku szkolnego uczniowie brali udział w konkursach, organizowali okolicznościowe akademie i spotkania. O wszelkich aktualnych sprawach i zadaniach informowano ich na bieżąco, dyrekcja szkoły wprowadziła bowiem nowy sposób komunikowania się z podopiecznymi -cotygodniowe apele odbywające się na korytarzu szkolnym w każdy poniedziałek. Szkoła liczyła wówczas 8 oddziałów - 6 klas LE i 2 - LZ.

W roku szkolnym 1974/75 zostało powołane Technikum Włókiennicze o 5-letnim cyklu nauczania. W tymże roku zmieniło się otoczenie budynku - szkoła wzbogaciła się o piękne boisko asfaltowe. Ważną datą w dziejach naszej placówki był dzień l września 1975 r., kiedy to Kuratorium Oświaty i Wychowania w Sieradzu powołało do istnienia zbiorczy zakład szkolny pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Sieradzu. W jego skład weszły: Liceum Ekonomiczne o profilu ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Liceum Zawodowe - pracownik administracyjno-biurowy, Technikum Włókiennicze. Placówka powiększyła się jeszcze o przejęte ze Szkoły Podstawowej Nr 2 klasy Zasadniczej Szkoły Dokształcającej, kierowanej dotychczas przez pana Józefa Balcerzaka (20 oddziałów w tym 2 klasy filii w Brzeźniu).
W 1977 roku powołano średnie Studium Zawodowe dla Pracujących o kierunku włókienniczym. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca przemianowana została na Zasadniczą Szkołę Zawodową. W 1981 roku zakończyło swoją działalność Technikum Włókiennicze, a w Liceum Zawodowym utworzono nowy kierunek: sprzedawca-magazynier (wygasł w 1985 roku). W roku 1981/82 w szkolną rzeczywistość wkroczyła historia: z racji ogłoszenia stanu wojennego nie odbył się w naszej placówce - po raz pierwszy w jej dziejach -tradycyjny bal studniówkowy.

W roku 1985 zakończyła swoją pracę na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 pani Irena Maciuszonek. 29 czerwca uczniowie podziękowali Pani Dyrektor za 20-letnie, wzorowe, pełne poświęcenia kierowanie placówką. Mimo fizycznego rozstania z ZSZ Nr 2 pani Maciuszonek - jak sama stwierdziła - "nigdy tej szkoły nie zapomni". Będzie obserwować - z daleka - "dorastanie, dojrzewanie" stworzonej przez siebie instytucji, będzie uczestniczyć w ważnych dla historii szkoły wydarzeniach. Będzie - obserwując życiowe sukcesy absolwentów - utwierdzać się w przekonaniu, iż "jej" szkoła dobrze spełniła swoją funkcję dydaktyczną! wychowawczą. We wrześniu 1985 roku kierownictwo Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 objął pan Włodzimierz Kos. Jego 6-letnia kadencja dyrektorska obfitowała w ważne dla szkoły zdarzenia. Placówka powiększyła się mianowicie o nową szkołę - Liceum Administracji Państwowej, dzięki czemu poszerzona została oferta kierunków kształcenia dla absolwentów szkół podstawowych.

25 kwietnia 1986 roku , czyli już w pierwszym roku pracy nowego dyrektora, odbyła się wyjątkowa uroczystość. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 otrzymał sztandar oraz imię Marii Dąbrowskiej. O wyborze tej wybitnej pisarki na patrona szkoły zadecydował nie tylko jej talent artystyczny, ale także rozległe zainteresowania, m.in. ekonomią, socjologią i spółdzielczością, zbieżne z wielokierunkowym kształceniem w naszej placówce. W trakcie uroczystości odsłonięte w budynku przy ulicy Zamkowej 15 tablicę pamiątkową ku czci Marii Dąbrowskiej, a słowa autorki "Nocy i dni" umieszczone na tejże tablicy: "Codzienną pracą twój ą możesz wszystko dobre na tym świecie ulepszyć i wszystko złe naprawić" stały się odtąd myślą przewodnią, drogowskazem szkoły. Uroczystość odbyła się w sali C Urzędu Wojewódzkiego w Sieradzu. Jej wagę podkreślała obecność władz, zarówno administracyjnych jak i oświatowych. Sztandar przekazany szkole zaprojektował pan prof. Antoni Marzec, a jego fundatorem był Komitet Rodzicielski. Podczas uroczystości szkoła została wyróżniona odznaką "Za zasługi dla województwa sieradzkiego". Z okazji tego ważnego wydarzenia uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 przygotowali piękną akademię poświęconą życiu i twórczości Marii Dąbrowskiej. Talenty wykonawców podziwiali zaproszeni goście, pracownicy szkoły, absolwenci, aktualni uczniowie oraz ich rodzice.

W kolejnych latach szkoła nadal wyróżniała się w środowisku świetnymi wynikami w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Nasi uczniowie uczestniczyli także w każdym ważnym wydarzeniu mającym miejsce w Sieradzu. W trakcie obchodów 850-lecia istnienia miasta młodzież wzięła udział w licznych imprezach i spotkaniach, m.in. w spotkaniu z ówczesnym wiceministrem oświaty i wychowania - panem Tadeuszem Wieczorkiem, które odbyło się w siedzibie szkoły. Dyskusja dotyczyła wizji człowieka XXI wieku. Zespół Szkół Zawodowych w trakcie swego istnienia brał udział w wielu konkursach, m.in. w konkursie na najbardziej estetyczną placówkę oświatową. Zaangażowanie pracowników, a przede wszystkim ogromna pracowitość długoletniej woźnej, pani Krystyny Wróblewskiej, sprawiły, że szkoła zajęła w tymże konkursie zasłużoną czołową lokatę; słuszność decyzji komisji konkursowej potwierdzili zarówno pracownicy i uczniowie ZSZ Nr 2 - co było zrozumiałe -jak i goście naszej placówki.

Kolejne zmiany nastąpiły w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w roku 1991. Dyrektor Włodzimierz Kos odszedł na zasłużoną emeryturę, a kierownictwo placówki przejęła pani Ignacja Buda. Od początku swej pracy na nowym stanowisku pani dyrektor - wspierana przez swych zastępców - panią Annę Podeszfową i panią Annę Grodecką -podjęła trud reorganizacji szkoły, czyli dostosowania jej do wymogów nowych czasów. Odpowiadając na potrzeby rynku pracy, należało wprowadzić nowe kierunki kształcenia. Żeby ten zamysł się powiódł, trzeba było nawiązać kontakty z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Transportu, Ministerstwem Przemysłu i Handlu, Urzędem Rady Ministrów. Wymienione instytucje przychylnie odniosły się do planów dyrekcji szkoły. Zobowiązały ją jednak do spełnienia pewnego warunku - w placówce musiała powstać pracownia komputerowa. Wielkie zaangażowanie członków dyrekcji, ofiarność rodziców i sponsorów wkrótce przyniosły oczekiwane rezultaty - Zespół Szkół wzbogacił się o salę informatyczną. Uroczyste otwarcie pracowni komputerowej nastąpiło 16 września 1992 roku. Podkreślić tu należy, że pracownia ta została zorganizowana tylko i wyłącznie ze środków pozabudżetowych: pieniądze na sprzęt komputerowy i pozostałe wyposażenie ofiarowali rodzice i sponsorzy - m.in. sieradzki Inwar. Stworzenie pracowni informatycznej umożliwiło otwarcie w ZSZ Nr 2 nowych kierunków kształcenia i realizację wdrożeniowych programów nauczania. Naukę według nowych programów rozpoczęli uczniowie klas pierwszych Liceum Ekonomicznego o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw oraz finanse i rachunkowość, a także Liceum Handlowego dającego tytuł technika handlowca.

I Liceum Administracyjnego podjęto realizację autorskiego programu nauczania opracowanego przez nauczycieli naszej szkoły pod kierunkiem pani Anny Gródeckiej i zatwierdzonego przez MEN i Urząd Rady Ministrów. Ten sukces zachęcił dyrekcję szkoły do ponownego rozpoczęcia batalii o rozbudowę placówki. Wysiłki p. p. dyrektorek: I. Budowej, A. Podeszfowej i A. Plesiak (następczyni A. Grodeckiej) spotkały się z pozytywną reakcją władz administracyjnych i oświatowych i inwestycja znalazła się w planach Kuratorium Oświaty i Wychowania. Był jednak warunek: zgromadzenie przez szkołę własnych środków pozabudżetowych na rozpoczęcie rozbudowy. Działania dyrektor I. Budowej i wicedyrektor A. Podeszfowej oraz przychylność Komitetu Rodzicielskiego i rodziców naszych uczniów, a także Rady Miasta i dyrekcji „Polmosu" sprawiły, że zostały zawarte specjalne porozumienia dotyczące dofinansowania inwestycji i w roku szkolnym 1992/93 budowa ruszyła. Najtrudniejsze momenty dla dyrekcji szkoły w tej trudnej batalii o salę gimnastyczną to właśnie zdobywanie środków finansowych, "stukanie do drzwi" zakładów i innych sponsorów oraz pokonywanie barier formalnych, uniemożliwiających sprawne kontynuowanie robót budowlanych.

Wielu zabiegów wymagało pozyskanie środków pochodzących z gier liczbowych Totalizatora Sportowego, którymi dysponuje Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie. Dzięki poparciu władz miasta i prezesa SBP-SKB S.A. w Sieradzu, a - przede wszystkim - dzięki uporowi dyrekcji szkoły, udało się uzyskać 300 tyś. zł. Łącznie ok. 1/3 kosztów prowadzonej inwestycji sfinansowana została ze środków pozabudżetowych, czyli zgromadzonych przez szkołę. Głównym wykonawcą rozbudowy było Sieradzkie Przedsiębiorstwo Budowlane SKB S.A. kierowane przez Stanisława Wielowskiego, a następnie przez Grażynę Lewicką. Obiekt projektował architekt Hieronim Rudecki. Technicznego odbioru budynku dokonano już 8 września 1995 roku , a 22 września przekazano do użytku kotłownię olejową dofinansowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska dzięki pomocy wicewojewody Jerzego Pieniążka.

Uroczyste otwarcie nowej części budynku szkolnego odbyło się 30 listopada 1995 roku w 30 rocznicę przeniesienia Technikum Ekonomicznego do siedziby przy ul. Zamkowej 15. W skład obiektu weszła sala gimnastyczna i 3-kondygnacyjny łącznik, w którym pomieszczenie znalazła biblioteka szkolna, gabinety: lekarski i stomatologiczny, kilka sal lekcyjnych i magazyny. Powierzchnia szkoły w rezultacie powiększyła się o około 1000 m.

W uroczystości otwarcia wzięli udział przedstawiciele władz administracyjnych i oświatowych, absolwenci, kadra pedagogiczna, uczniowie i przedstawiciele rodziców oraz reprezentanci regionalnych mediów. Zaproszeni goście mogli zwiedzić szkołę, zapoznać się z jej dorobkiem, zajrzeć do szkolnych kronik, rozpoznać się na pamiątkowych zdjęciach. Uroczystość przygotowana z wielkim pietyzmem i zaangażowaniem, była piękna, co podkreślały sieradzkie media. Szczególne uznanie wzbudził program zaprezentowany przez uczniów Zespołu Szkół - nosił on tytuł "Budowanie to radość...". Był to j eden z bardzo wielu imponujących programów artystycznych przygotowanych pod kierunkiem pani Aurelii Margraf, w ciągu 25 lat Jej pracy w naszej placówce.
Dyrekcja i pracownicy szkoły nie poprzestali na tym osiągnięciu. Świadomi, że współczesna rzeczywistość stwarza szansę tylko najlepszym, w dalszym ciągu dążyli do tego, aby absolwenci Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 zawsze w gronie tych najlepszych się znajdowali. Realizacji tak określonego celu służyć miało ciągłe ulepszanie wyposażenia szkoły. Już w trakcie rozbudowy placówki zakupiono kolejne komputery i pomoce naukowe. Powiększono zasoby biblioteki szkolnej. Wzbogacono księgozbiory podręczne w pracowniach przedmiotowych.

Na przełomie 1994 i 1995 roku szkoła - dzięki pośrednictwu pani poseł Ireny Nowackiej - nawiązała kontakty z władzami Wyższej Szkoły Kupieckiej w Zgierzu. W styczniu 1995 roku dokonano rekrutacji studentów na I semestr i w budynku naszego Zespołu rozpoczęły się zajęcia (które trwają do tej pory). Dzięki tej inicjatywie sieradzka i okoliczna młodzież mogła kontynuować naukę na miejscu, a starsi pracownicy - uzupełniać swoje kwalifikacje, by sprostać rosnącym wymaganiom pracodawców. Szkoła zaś zyskiwała za wynajem pomieszczeń środki, które mogła przeznaczyć na zakup mebli i pomocy dydaktycznych do nowych pracowni (od stycznia 1999 roku pieniądze te - zgodnie z obowiązującymi przepisami - są przekazywane do Starostwa Powiatowego. Starostwo zwraca je szkole z przeznaczeniem na pokrycie podstawowych kosztów utrzymania obiektu). W roku szkolnym 1996/97 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 otwarto symulacyjny sklep, czyli pracownię technik sprzedaży oraz drugą salę informatyczną. Skomputeryzowana została szkolna biblioteka.v8 stycznia 1997 roku odbyło się uroczyste otwarcie pracowni symulacyjnej, szkolnego biura, a raczej biura szkoleniowego składającego się z dwóch części: sekretariatu i sali konferencyjnej. Uczniowie otrzymali do dyspozycji nowoczesny sprzęt, drukarkę, kopiarkę oraz wszelkie inne pomoce pozwalające na dobre przygotowanie się do przyszłej pracy zawodowej. W tym samym czasie zakupiono ciekłokrystaliczny panel projekcyjny, którego zastosowanie zaprezentowano goszczącym w szkole nauczycielom.

W celu zabezpieczenia pomieszczeń szkolnych przed niepowołanymi gośćmi, zainstalowano system alarmowy. Unowocześnienie wyposażenia umożliwiło wprowadzenie w tym czasie innowacji polegającej na wykorzystaniu technologii multimedialnych w kształceniu umiejętności praktycznych uczniów tj. zastosowaniu łączności komputerowej: poczta elektroniczna, modem, automatyczna sekretarka, fax. na zajęciach przedmiotów zawodowych. Druga innowacja, realizowana w szkole, to wykorzystanie komputerów w procesie nauczania - uczenia się rachunkowości w Liceum Ekonomicznym. W czasie zajęć, które odbywają się w grupach, w pracowniach komputerowych, wykorzystywany jest m.in. edukacyjny program komputerowy FIKSIK, opracowany przez uczniów jako praca dyplomowa. FIKSIK był prezentowany na Międzynarodowej Giełdzie Materiałów Dydaktycznych dla Szkolnictwa Zawodowego w Warszawie i nagrodzony na Młodzieżowej Giełdzie Oprogramowania, zorganizowanej w ramach III Międzynarodowych Targów „Interdydakta" 97 w Szczecinie. Osiągnięcie to jest tym większe, że 14 szkół w kraju zakupiło FIKSIKA. Innym programem komputerowym, wyróżnionym w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, jest program finansowo - magazynowy FIRMA.

Kolejny krok w kierunku unowocześniania kształcenia to powołanie 5-letniego Liceum Handlowego, zamiast dotychczasowego 4-letniego, utworzenie Liceum Zawodowego dla sprzedawców - w związku z zapotrzebowaniem pracodawców na pracowników z maturą oraz wprowadzenie 5-letniego cyklu nauczania w Liceum Ekonomicznym i nowych specjalności takich jak: bankowość, ubezpieczenia, podatki, obrót i zarządzanie nieruchomościami. Powstały także nowe szkoły policealne. Ze względu na bardzo dużą liczbę kandydatów do klas I i rosnącą ilość oddziałów w latach 1994-2001, uczniowie kilku klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbywali zajęcia w budynku Liceum Medycznego, dzięki przychylności dyrekcji tej placówki i zawarciu specjalnego porozumienia. Wszystkie działania, mające na celu dostosowanie kompetencji absolwentów do rynku pracy, wymagały szczególnego zaangażowania kadry pedagogicznej w doskonalenie, systematycznego udziału w kursach, seminariach, studiach podyplomowych, warsztatach szkoleniowych w kraju i za granicą- czym nauczyciele tej szkoły zdecydowanie wyróżnili się w regionie sieradzkim.

Wprowadzone zostały także zmiany w kierowaniu szkołą. Opracowano wzorcowy - upowszechniany w środowisku - perspektywiczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, uwzględniający model absolwenta z aneksem w postaci harmonogramu zadań na dany rok szkolny. Wzbogacone zostały formy nadzoru pedagogicznego, wykorzystywane są różne sposoby diagnozowania pracy uczniów i nauczycieli, stosunków interpersonalnych, ankiety dotyczące oceny poziomu pracy szkoły, przeprowadzane wśród rodziców. Wprowadzaniu wszelkich innowacji patronuje w naszej placówce - obok dyrektora I. Budowej - wicedyrektor Aleksandra Plesiak - edukator programu „Nowa Szkoła" oraz członek Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych w Poznaniu. Pani wicedyrektor uczestniczyła w szkoleniu „Polska reforma oświatowa, a system edukacyjny w innych krajach"; odwiedziła też szkoły we Włoszech, Belgii, Szkocji, Francji i Niemczech. Swoje obserwacje, doświadczenia, zgromadzoną wiedzę pani A. Plesiak w pełni wykorzystuje teraz w codziennym kierowaniu szkołą, przyczyniając się do jej systematycznego rozwoju. Jest także współtwórcą innowacji w Liceum Handlowym.

Dużą wagę przywiązuje się w szkole do rozwoju samorządności wśród uczniów i rodziców. Poszerzono kompetencje Samorządu Uczniowskiego, duże zasługi dla rozwoju szkoły ma Komitet Rodzicielski, systematycznie wzrasta rola Rady Szkoły, która opiniuje pracę zespołu, podsuwa propozycje udoskonalenia działalności placówki. Rodzice jako współgospodarze szkoły są współorganizatorami wielu imprez, wycieczek, udzielają znaczącego wsparcie szkole, biorą udział we wszystkich ważniejszych przedsięwzięciach wychowawczych. Z funduszy przekazywanych przez rodziców finansowane sam. in. dodatkowe zajęcia języków obcych, lekcje twórczości, dodatkowe zajęcia dla uczniów klas IV pod kątem egzaminów, koszty spektakli teatralnych, nagrody pieniężne oraz liczne nagrody książkowe dla uczniów, modernizacja pomieszczeń w starej części budynku i wiele innych działań.

Aktywność pozalekcyjna młodzieży przejawia się m.in. w wydawaniu pism szkolnych, opracowaniu audycji szkolnego radia, organizowaniu bardzo wielu wycieczek, ciekawych imprez np. wyborów miss szkoły, udziale uczniów w różnorodnych olimpiadach, konkursach i zawodach. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, dążąc m.in. do rozwijania umiejętności językowych swoich uczniów, kontynuuje rozpoczętą w 1996 roku współpracę z ekonomiczno-handlową szkołą w Heidelbergu. Wymiana międzynarodowa i kontakty z Klubem Szkół Handlowych z siedzibą w Bydgoszczy - nawiązane w 1994 roku - uczyniły naszą placówkę znaną na terenie miasta i kraju. Najlepszych absolwentów Zespołu Klub Szkół Handlowych odznacza corocznie medalem "Primus inter pares" - "Pierwszy wśród równych sobie". W 1999 roku podobny medal otrzymała także szkoła.

Wielostronna działalność ZSZ Nr 2 została doceniona przez Radę Miasta Sieradza. W czerwcu 1998 roku szkoła otrzymała medal i tytuł" Zasłużony dla Miasta Sieradza". Niezmiernie ważną dziedziną działalności placówki jest rozpoznawanie potrzeb uczniów dot. m.in. wsparcia psychicznego, materialnego oraz zapewnienie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, finansowej (ze środków Komitetu Rodzicielskiego), zapobieganie wagarom, zjawiskom przemocy, kradzieżom, a także realizacja szerokiego programu profilaktyki uzależnień. Duża liczba uczniów (w roku szkolnym 2000/2001 Zespół liczył 41 oddziałów - 1200 uczniów) rosnące zagrożenia i coraz trudniejsza sytuacja materialna wielu rodzin powoduje, iż różnorakie problemy uczniów narastają, wymagają coraz częstszych interwencji wychowawców, pedagoga szkolnego, dyrekcji, ścisłej współpracy szkoły z rodzicami i środowiskiem.

Działalność Zespołu Szkół Zawodowych nie byłaby możliwa bez ścisłej współpracy z podmiotami gospodarczymi miasta i regionu. W okresie 40 lat szkoła współdziałała z wieloma różnorodnymi zakładami, firmami, instytucjami. Dzięki temu uczniowie klas licealnych mieli możliwość konfrontacji wiedzy i umiejętności, zdobytych w szkole, z rzeczywistością gospodarczą, administracyjną, handlową w ramach praktyk zawodowych. Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogli przygotowywać się do wykonywania zawodu pod okiem instruktorów podczas zajęć praktycznych w sklepach, zakładach rzemieślniczych, a wcześniej np. w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Sira", które, w czasach swej świetności, były zakładem opiekuńczym szkoły.

W ostatnich latach także możemy liczyć na wsparcie szkoły przez różnorodne instytucje i pracodawców (wykaz „Naszych sponsorów" znajduje się na ostatnich stronach monografii). Uzyskane fundusze są przeznaczone m. in. na profilaktykę uzależnień, edukację ekologiczną, nagrody dla najlepszych absolwentów, remonty, uroczystości i imprezy szkolne. W sieradzkim Zespole dużą wagę przywiązuje się do promocji, placówka posiada bogatą stronę internetową, organizowane są Dni Otwarte Szkoły, powstał film o działalności Zespołu, opracowany przez uczennice w ramach pracy dyplomowej, który będzie wykorzystywany na spotkaniach z gimnazjalistami, kandydatami do przyszłych liceów profilowanych i szkół zawodowych. Dzięki przychylności lokalnych mediów wydarzenia szkolne, osiągnięcia uczniów i nauczycieli były dość często prezentowane na łamach czasopism, w audycjach „Naszego Radia", TV Sieradz oraz TV Miejskiej.

W latach 1998-2001 ZSZ podjął szereg działań w zakresie edukacji europejskiej swoich podopiecznych. Temu celowi służyły wizyty pracowników i uczniów Julius Springer Schule w Sieradzu oraz przedstawicieli naszej szkoły w Heidelbergu. Uczniowie ZSZ Nr 2 wzięli też udział w Europejskim Spotkaniu Młodych w Warszawie, a przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wyjechali do Berlina i Poczdamu, żeby zapoznać się z osiągnięciami niemieckiej młodzieży w dziedzinie samorządności; ten wyjazd szkoleniowy zorganizowany został przez Klub Szkół Handlowych z siedzibą w Bydgoszczy. Świadectwem rosnącego zainteresowania problematyką europejską było uczestnictwo naszych uczniów w konkursie "Europa na co dzień".

W grudniu 2000 roku powstał w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 Klub Europejski, który zorganizował na terenie placówki obchody Dnia Europejskiego. Uczniowie poszczególnych klas prezentowali wylosowane przez siebie państwa Unii Europejskiej. Prezentacja stała się wspaniałym widowiskiem. Każda klasa zadbała o to, by uczestnikom przekazać jak najwięcej informacji o zwyczajach, kulturze, gospodarce, kuchni "swojego" kraju. Zgromadzono liczne mapy, flagi, symbole, broszury informacyjne oraz przygotowano odpowiedni repertuar muzyczny. Swoje wystąpienia uczniowie wzbogacili i urozmaicili zaproszeniem uczestników do degustacji potraw i napój ów, przyrządzonych z udziałem rodziców. Kontynuacją Dnia Europejskiego stały się odbyte25 stycznia 2001 roku obrady członków szkolnego Klubu Europejskiego, zorganizowane w ramach ogólnopolskiego konkursu "Zostań negocjatorem". Obrady dotyczyły" swobodnego przepływu pracowników między Polską a krajami UE".

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było uczestnictwo -17 maja 2001 r. - pani dyrektor I. Budy w uroczystości zakończenia I Festiwalu Nauki i Sztuki w Łodzi. Podczas tej uroczystości pani dyrektor otrzymała z rąk ministra Waldemara Kuczyńskiego "Księgę Dziesięciolecia Polski Niepodległej 1989-1999". Obejmuje ona najważniejsze wydarzenia z pierwszego dziesięciolecia III Rzeczypospolitej. Fakt posiadania tego wyjątkowego dzieła jest dla nas wielkim wyróżnieniem, ponieważ nasza szkoła to jedyna obecnie placówka w regionie sieradzkim, która może się nim poszczycić.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w ciągu pięćdziesięciu lat swego istnienia dzięki swojej aktywności i otwartości na zmiany zdobył w mieście i regionie czołową pozycję wśród placówek edukacyjnych i zyskał szacunek społeczeństwa. Jego pracownicy wpajali swoim uczniom takie wartości, jak szacunek dla człowieka, nakaz służenia innym, pracowitość i rzetelność, obowiązek doskonalenia siebie i - przede wszystkim - patriotyzm. Uświadamiali im, iż -jak powiedziała Maria Dąbrowska - "Wartość człowieka nie w tym, co ma, tylko w tym, czy potrafi doznać radości czyniąc, tworząc". Dewizą dyrekcji i nauczycieli tego zespołu, zaszczepianą uczniom, jest aforyzm Marii Dąbrowskiej : „Wartość człowieka nie w tym, co ma, tylko w tym, czy potrafi doznać radości czyniąc, tworząc”. W roku szkolnym 2006/2007 nadzór nad placówką przejęła pani dyrektor Magdalena Marciniak.

Szkoła cieszy się dużym powodzeniem w środowisku i uznaniem, m. in. została wyróżniona honorowymi tytułami i medalami „Zasłużona dla województwa sieradzkiego” oraz „Zasłużona dla miasta Sieradza”.